Obchodní podmínky – katalog PageRank.cz

1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1.
Katalog (popř. Katalog webů, PageRank.cz nebo Katalog PageRank.cz) – katalog webů internetového portálu PageRank.cz provozovaný na adrese https://www.pagerank.cz/katalog Provozovatelem.

1.2.
Provozovatel – provozovatelem Katalogu PageRank.cz je Jan Neckář, se sídlem podnikání Pacov, Za Branou 666, PSČ 395 01, IČ: 74152165, DIČ: CZ9107221552. Provozovatel je plátce daně z přidané hodnoty.

1.3.
Činnost (popř. Služba) – obchodní činnost Provozovatele, ke které se Provozovatel zavázal na základě Smlouvy s Klienty. Činnost spočívá ve zprostředkování zápisu v Katalogu.

1.4.
Klient – souhrnné označení pro uživatele Katalogu.

1.5.
Zápis (popř. Zápis v katalogu) – označení informací zadaných Klientem o Www stránce do Katalogu. Každý takový Zápis má svoji unikátní URL adresu.

1.6.
Www stránka (popř. Stránka nebo Www) – internetová adresa s unikátním obsahem v českém nebo jiném jazyce ve vlastnictví nebo užívání Klienta, na kterou odkazuje Zápis pridaný do Katalogu Klientem.

1.7.
Smlouva – je Smlouva o užívání Internetového portálu, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Klientem.

1.8.
Uživatelský účet – účet Uživatele na Internetovém portálu, jež je veden ke konkrétním registračním údajům Klienta. Uživatelský účet eviduje vyplněné osobní či obchodní údaje Uživatele, Zápisy a fakturaci od Provozovatele v elektronické podobě.

1.9.
E-mail (také Registrační e-mail) – je e-mailová adresa uvedená Klientem při registraci. Je určena pro komunikaci Provozovatele a Klientem. Při registraci dává Klient Provozovateli souhlas se zasíláním důležitých sdělení vztahujících se k provozu Internetového portálu či jeho Uživatelskému účtu, které nemají charakter komerčních sdělení a volitelně také souhlas se zasíláním informací, které mají povahu komerčních sdělení, který může kdykoliv Klient odvolat.

2. Obecná ustanovení

2.1.
Tyto veřejné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem, při registraci do Internetového portálu a při vytváření Zápisů. Upravují zejména pravidla chování Klientů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a pravidla používání Portálu.

2.2.
Tyto veřejné obchodní podmínky PageRank.cz platí v rozsahu, který není výslovně vyloučen nebo odchylně upraven jinou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Klientem.

2.3.
Nápověda Portálu je určena Klientům k orientaci v Portále a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy a ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Klientovi nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Klient považovat za chybné.

2.4.
Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním podmínek Smlouvy, zejména pak náklady na internetové připojení, si hradí Klient sám.

3. Registrace

3.1.
Klient provádí registraci za pomoci Internetového portálu Provozovatele při přidávání Zápisu do Katalogu.

3.2.
Registrace Klienta je povolena fyzickým osobám, starším 18 (osmnácti) let způsobilým k právním úkonům a nebo právnickým osobám prostřednictvým jejich oprávněných zástupců.

3.3.

Zájemce vyplní při registraci své osobní/obchodní údaje, e-mailovou adresu, která je zároveň přihlašovacím jménem u Uživatelskému účtu a heslo.

3.4.
Po registraci je na e-mailovou adresu zaslán autorizační e-mail, který je Klient povinen potvrdit k dokončení registrace.

3.5.
Po dokončení registrace získá Klient neomezený přístup ke svému účtu na Internetovém portálu, kde může jako Inzerent zadávat Zápisy.

3.6.
Klient je povinen v případě změny vyplněných osobních/obchodních údajů provést jejich opravu v Internetovém portálu bez zbytečného odkladu.

3.7.
Klient provádí přihlášení ke svému účtu pomocí uživatelského jména (Regisračního e-mailu) a hesla, které uvedl při registraci.

3.8.
Každý Klient je oprávněn mít v PageRank.cz pouze a jeden účet. Po dohodě s provozovatelem je povolena registrace více účtů Klienta.

4. Druhy Zápisů

4.1.
Zápisem v Katalogu se rozumí informace zadané Klientem při vložení Zápisu prostřednictvním online formuláře. Jedná se zejména o název Www stránky, slogan Www stránky, popis Www stránky, URL adresu Www stránky a v případě placených Zápisů i další doplňkové součásti jako anchor texty a odkazy na Www stránky, grafické podklady nahrané na PageRank.cz a další.

4.2.
Každý Zápis v Katalogu, který je specifikován předchozím bodem těchto Obchodních podmínek, má na PageRank.cz svojí vlastní unikátní URL adresu.

4.3.
Katalog nabízí tři základní druhy Zápisů: – Zápis FREE – Zápis NORMAL – Zápis PREMIUM

4.4. Zápis FREE

4.4.1.
Je Zápis, který provádí Klient bezplatně na dobu neurčitou.

4.4.2.
Pro zobrazování Zápisu typu FREE v Katalogu PageRank.cz je Klient povinen umístit na Www stránku, ke které se Zápis vztahuje, odkaz se speciálním kódem, který Klientovi bude vygenerován PageRank.cz po provedení Zápisu. Umístění tohoto kódu musí být provedeno jako aktivní (klikací) odkaz bez uvedení rel=“nofollow“, popřípadě jiné metody, kterou nenásledují vyhledávače.

4.4.3.
Není-li na Www stránku, jež je propagována v Zápisu, umístěn kód dle předchozího bodu těchto Obchodních podmínek, je Provozovatel PageRank.cz oprávněn takový záznam přestat veřejně a viditelně zobrazovat v Katalogu.

4.4.4.
Za zápis typu FREE není Provozovatel PageRank.cz oprávněn po Klientovi požadovat žádné finanční plnění.

4.4.5.
Klient je oprávněn kdykoliv u svého Zápisu změnit tarif na placený, tedy na Zápis typu NORMAL nebo Zápis typu PREMIUM.

4.4.6.
Odkaz na Zápis je veden pouze z výpisů v Katalogu.

4.5. Zápis NORMAL

4.5.1.
Je Zápis, který provádí Klient za úplatu, kterou provede Provozovateli PageRank.cz.

4.5.2.
Zápis NORMAL je na dobu určitou, která je určena výší úhrady. Za úhradu provedenou dle ceníku Zápisů je určen čas, po kterou je Zápis veden jako Zápis NORMAL. Vyprší-li tento čas a není-li Zápis prodloužen další úhradou, přechází Zápis automaticky na Zápis FREE.

4.5.3.
Po převedení Zápisu dle bodu 4.5.2. na Zápis FREE začínají pro daný Zápis platit podmínky pro Zápis FREE, které jsou uvedeny v oddílu 4.4. těchto Obchodních podmínek.

4.5.4.
Zápisem typu NORMAL získává Klient proti Zápisu FREE následující výhody:
– Odkaz na Zápis z výpisů Katalogu a zároveň tzv. přednostní výpis v blocích označených jako TOP ZÁPISY, které jsou umístěné v Katalogu, hlavní stránce Katalogu a na hlavní stránce PageRank.cz.
– Klient není povinen umísťovat na svoji Www stránku, jíž se Zápis týká, unikátní kód, jako u Zápisu FREE.

4.5.5. Zápis NORMAL je ukončen uplynutím uhrazené doby, není-li provedena další úhrada na následující období.

4.5.6. Zobrazování odkazů na Zápisy z bloků nazvaných jako TOP ZÁPISY, jež je popsáno v bodu 4.5.4. těchto Obchodních podmínek, je prováděno formou rovnoměrného náhodného výběru ze všech webů, které mají oprávnění se v těchto blocích zobrazovat. V každém takovém bloku se může zobrazit pouze určený počet záznamů a proto je systém automaticky vybere a pravidelně takové odkazy v těchto blocích systém automaticky obmění. Nastane tak rovnoměrné zobrazování všech záznamů, které se mají v těchto blocích zobrazovat. Tento způsob výběru Záznamů k zobrazení v TOP ZÁPISECH bere Klient na vědomí a zakoupením placeného Zápisu s ním bez výhrad souhlasí.

4.6. Zápis PREMIUM

4.6.1.
Je Zápis, který provádí Klient za úplatu, kterou provede Provozovateli PageRank.cz.

4.6.2.
Zápis PREMIUM je na dobu určitou, která je určena výší úhrady. Za úhradu provedenou dle ceníku Zápisů je určen čas, po kterou je Zápis veden jako Zápis PREMIUM. Vyprší-li tento čas a není-li Zápis prodloužen další úhradou, přechází Zápis automaticky na Zápis FREE.

4.6.3.
Po převedení zápisu dle bodu 4.6.2. na Zápis FREE začínají pro daný Zápis platit podmínky pro Zápis FREE, které jsou uvedeny v oddílu 4.4. těchto Obchodních podmínek.

4.6.4.
Zápisem typu PREMIUM získává Klient proti Zápisu FREE následující výhody:
– Odkaz na Zápis z výpisů Katalogu a zároveň tzv. přednostní výpis v blocích označených jako TOP ZÁPISY, které jsou umístěné v Katalogu, hlavní stránce Katalogu a na hlavní stránce PageRank.cz.
– Klient není povinen umísťovat na svoji Www stránku, jíž se Zápis týká, unikátní kód, jako u Zápisu FREE.
– Jeden přímý follow odkaz na Www stránku, které se zápis týká, a to přímo z hlavní stránky PageRank.cz.
– Možnost nahrát a u Zápisu zobrazovat jeden obrázek, fotografii nebo logo, popřípadě jiný grafický prvek.
– U zápisu uvést až 5 dalších odkazů na podstránky Www stránky, jíž se Zápis týká, a u takových odkazů má možnost uvéct i text, přes který bude ze Zápisu odkazováno na danou podstránku.

4.6.5.
Zápis PREMIUM je ukončen uplynutím uhrazené doby, není-li provedena další úhrada na následující období.

4.6.6.
Zobrazování odkazů na Zápisy z bloků nazvaných jako TOP ZÁPISY, jež je popsáno v bodu 4.6.4. těchto Obchodních podmínek, je prováděno formou rovnoměrného náhodného výběru ze všech webů, které mají oprávnění se v těchto blocích zobrazovat. V každém takovém bloku se může zobrazit pouze určený počet záznamů a proto je systém automaticky vybere a pravidelně takové odkazy v těchto blocích systém automaticky obmění. Nastane tak rovnoměrné zobrazování všech záznamů, které se mají v těchto blocích zobrazovat. Tento způsob výběru Záznamů k zobrazení v TOP ZÁPISECH bere Klient na vědomí a zakoupením placeného Zápisu s ním bez výhrad souhlasí.

4.6.7.
Zobrazování odkazů na hlavní stránce PageRank.cz, jež je popsáno v bodu 4.6.4. těchto Obchodních podmínek, je prováděno formou rovnoměrného náhodného výběru ze všech webů, které mají oprávnění se v těchto blocích zobrazovat. V každém takovém bloku se může zobrazit pouze určený počet odkazů a proto je systém automaticky vybere a pravidelně takové odkazy v těchto blocích systém automaticky obmění. Nastane tak rovnoměrné zobrazování všech záznamů, které se mají v těchto blocích zobrazovat. Tento způsob výběru Záznamů k zobrazení odkazů na Www stránky bere Klient na vědomí a zakoupením placeného Zápisu s ním bez výhrad souhlasí.

4.7.
Ceník jednotlivých druhů Zápisů je uveden na adrese: https://www.pagerank.cz/druhy-zapisu/

4.8.
V případě, že Klient objednal placenou verzi Zápisu, je do doby úhrady Zápisu automaticky veden Zápis s tarifem FREE a po úhradě je změněn na placenou verzi a počíná běžet uhrazené období.

5. Platby v PageRank.cz

5.1.
Při zavedení, prodloužení nebo úpravě Zápisu je automaticky systémem PageRank.cz vystavena výzva k platbě (proforma-faktura), která nese všechny zákonem stanovené údaje, včetně čísla účtu a varibialního symbolu.

5.2.
Klient je při zavedení nebo změně zápisu dle předchozího bodu těchto Obchodních podmínek oprávněn vybrat způsob úhrady. Má možnost si zvolit z bankovního převodu nebo platby online pomocí třetí strany – GoPay.

5.3.
V případě výběru úhrady na bankonví účet je Klient povinen uhradit výzvu k platbě do sedmi (7) dnů od jejího vystavení a to na bankovní účet uvedený na výzvě k platbě. Zároveň je Klient povinen provést platbu pod variabilním symbolem, který je platbě přiřezen. Pokud Klient uhradí platbu s nesprávným variabilním symbolem, bere na vědomí, že nemusí dojít ke správnému přiřazení platby k Zápisu a je v takovém případě povinen kontaktovat obratem Provozovatele s informací o úhradě pod nesprávným variabilním symbolem.

5.4.
V případě výběru úhrady přes platební bránu GoPay, která je provozována třetí stranou a nabízí soubor platebních metod jako například: platba platební kartou, SuperCASH, ePlatby, mPeníze a další, je Klient přesměrován na platební bránu, na níž provede úhradu. Neproběhne-li úhrada úspěšně, má Klient možnost ji provést znovu, nebo uhradit na základě vystavené výzvy k platbě formou bankovního převodu. V takovém případě platí podmínky dle bodu 5.3. těchto obchodních podmínek.

5.5.
Po úhradě objednávky je v případě platby bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele Zápis aktivován do čtyřiceti osmi (48) hodin od připsání celé částky za bankovní účet Provozovatele.

5.6.
Ať je úhrade provedena bankovním převodem, nebo prostřednictvím platební brány GoPay, je na takovou platbu Provozovatelem je vystaven daňový doklad – faktura, který ponese všechny zákonem stanovené náležitosti.

5.7.
Fakturace dle předchozího článku probíhá výhradně elektronicky vystavováním daňových dokladů ve formátu Portable Document Format (*.pdf). Vystavená faktura – daňový doklad je zaslána Klientovi na E-mail, pod kterým provádí přihlášení do PageRank.cz, případně budou faktury – daňové doklady ke stažení po přihlášení Klienta v Uživatelském učtu.

5.8.
Faktura – daňový doklad je vždy vystavována s údaji uvedenými v době vystavení v Uživatelském účtu jako fakturační údaje.

5.9.
Provozovatel Internetového portálu není Plátce DPH.

5.10.
V případě platby Klienta, která je realizována na účet vedený ve slovenské bance, je platba Klientem prováděna v měně EUR. Takovou příchozí platbu přepočte banka Provozovatele (Fio Banka a.s.) aktuálním kurzem EUR-CZK a Provozovateli připíše na bankovní účet částku v CZK. Takto přepočtenou a připsanou částku v CZK přičte Provozovatel Klientovi jako skutečně přijatou platbu a vystaví na ní daňový doklad – fakturu.

5.11.
V případě, že si Inzerent nebude přát již dále využívat Zápisu v PageRank.cz, má právo požádat o zrušení zápisu. V takovém případě propadá uhrazená částka ve prospěch Provozovatele.

6. Katalog Www stránek

6.1.
PageRank.cz disponuje katalogem Www stránek Klientů (dále jen „Katalog“), který je volně přístupný v rámci sítě internet.

6.2.
Každý Klient má právo přidat do Katalogu PageRank.cz libovolný počet Www stránek.

6.3.
Při zadávání Www stránky do Katalogu je Uživatel povinen uvádět vždy jen a pouze pravdivé informace. Zadávání Www stránky se provádí vyplněním a odesláním formuláře v systému PageRank.cz.

6.4.
Pokud Klient nezadá správně údaje uvedené v předchozím bodu, může dojít k napomenutí Klienta Provozovatelem a v případě, že se bude problém opakovat, může Provozovatel takového Klienta pro pokus o podvod zablokovat.

7. Práva a povinnosti Provozovatele

7.1.
Provozovatel zajišťuje zprostředkování Zápisů v Katalogu dle zadání Klietů.

7.2.
Za provádění Činnosti dle předchozího článku je Provozovatel oprávněn u placených Zápisů účtovat poplatek dle ceníku. U neplacených zápisů není oprávněn Provozovatel účotvat žádné poplatky, ale má oprávnění vyžadovat protiplnění dle těchto Obchodních podmínek.

7.3.
Provozovatel použije poplatky za placené Zápisy dle předchozího článku k zajištění provozu PageRank.cz a pro marketingové účely Portálu. Zbylou část provize si Provozovatel ponechá jako odměnu za svoji Činnost.

7.4.
Provozovatel je oprávněn zrušit bez náhrady za placené Záznamy Uživatelský účet Klienta v případě, že zjistí hrubé porušení těchto Obchodních podmínek. Za hrubé porušení veřejných obchodních podmínek se pak považují zejména tyto případy: – Duplicitní registrace (vytvoření více než jednoho účtu Klienta stejnou osobou) – Zadání neplatných osobních nebo obchodních údajů v nastavení Uživatelského účtu – Zjistí-li Provozovatel, že Uživatel nedosáhl minimálního věku stanoveného těmito Obchodními podmínkami, nebo nejsou způsobilí k právním úkonům – Provozováním software, který by narušoval chod systému – Pokus o jakýkoliv podvod – Zjištění Provozovatele, že Www stránka zadaná Uživatelem do Katalogu není ve vlastnictví, nebo trvalém užívání Uživatele – Neslušné chování při komunikaci Uživatele a Provozovate – Zápis v katalogu bude porušovat zákon nebo slušné mravy.

7.5.
Dále je Provozovatel oprávněn zrušit Uživatelský učet bez náhrady v případě, že se Uživatel nepřihlásí do Internetového portálu déle než 12 měsíců. 14 (čtrnáct) a 7 (sedm) dnů před zrušením účtu je povinen Provozovatel informovat Uživatele o tomto kroku a to na Registrační e-mail. Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení takové zprávy s výjimkou, že by se prokázalo, že za nedoručení může jednoznačně jeho vlastní hrubé pochybení.

8. Práva a povinnosti Klienta

8.1.
Klient je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.

8.2.
Klient je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu v tajnosti a nesdělovat jej dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně PageRank.cz jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

8.3.
Klient je povinen číst důležitá sdělení, která mu PageRank.cz zasílá na E-mail. Po odeslání takového sdělení běží lhůta 7 (sedm) dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené.

8.4.
Klient je povinen chovat se na PageRank.cz slušně, zejména pak dodržovat pravidla slušného chování při komunikaci, nebo při zadávání údajů v Zápisech.

8.5.
Klient registrací a každým svým přihlášením prohlašuje, že: – Všechny informace zadané v Uživatelském účtu PageRank.cz jsou pravdivé a aktuální. Dále, že v případě změny takových informací provede bez odkladu jejich změnu na aktuální. – Jeho Www stránka ani Zápis neporušují české zákony. – Se vyhne jakémukoliv napodobování či kopírování systému PageRank.cz a dále, že nebude vyvíjet jakoukoliv činnost, která by mohla PageRank.cz jakkoliv uškodit. – Je vlastníkem Www stránky, pro kterou vytváří v Katalogu PageRank.cz Zápis.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.
Klientt dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli PageRank.cz. Nakládání s osobními údaji Klientů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel PageRank.cz tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00045052.

9.2.
Klient tímto dává výslovný souhlas s tím, aby PageRank.cz užil jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení.

9.3.
Provozovatel není oprávněn sdělovat Klientovi osobní údaje jiného Klienta PageRank.cz s výjimkou, že by došlo k neoprávněnému Zápisu do Katalogu PageRank.cz. V takovém případě je poškozený oprávněn požadovat osobní údaje protistrany, která ho poškodila a Provozovatel takové osobní údaje může poškozenému vydat.

10. Sankce

10.1.
Sankcemi, které je Provozovatel oprávněn uplatnit vůči Klientovi je zrušení nebo zablokování Uživatelského účtu.

10.2. Zrušení účtu

10.2.1.
Provozovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet bez náhrady pro hrubé porušení Smlouvy, anebo těchto Obchodních podmínek.

10.2.2 .
Klientovi může být zrušen Uživatelský účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo PageRank.cz.

10.2.3.
Na případy uvedené v předchozích dvou článcích může Provozovatel podle svého uvážení a závažnosti porušení užít i méně přísnou sankci.

10.3. Pozastavení účtu

10.3.1.
Provozovatel je oprávněn pozastavit Uživatelský účet Klienta pro jakékoli porušení Smlouvy a nebo těchto Obchodních podmínek. Pozastavení účtu může mít charakter omezení přístupu Klienta jen k některým funkcím účtu.

10.3.2.
Pokud byl Uživatelský účet pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a Klient nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může Provozovatel po lhůtě 30 dnů Pozastavení účtu změnit na Zablokování účtu.

10.4.
Osoba, na jejíž Uživatelský/Inzerentský účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele KUPclanek.cz opětovně zaregistrovat jako Uživatel/Inzerent.

10.5.
Vyjde-li najevo, že Provozovatel zrušil účet či ho pozastavil v důsledku omylu a má-li Uživatel/Inzerent na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Uživatelský/Inzerentský účet Uživatele/Inzerenta zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

10.6.
Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a o rozhodčí doložku).

11. Závěrečná ustanovení

11.1.
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah Www stránek a Zápisů, pro které Klienti Vytvořili v PageRank.cz Zápis.

11.2.
Všechny Zápisy se řídí aktuálními Obchodními podmínkami Katalogu.

11.3. Ukončení smlouvy (zrušení účtu)

11.3.1.
Klient má právo vypovědět Smlouvu za následujících podmínek: Výpověď podá Klient v rozhraní Portálu. Provozovatel takovou výpověď bude akceptovat automaticky a Uživatelský účet automaticky zruší do 30 (třiceti) dnů od podání výpovědi Smlouvy.

11.3.2.
Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokuty ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložku).

11.3.3.
Jakmile je Uživatelský účet – v rámci procesu výpovědi podle předcházejících článků – zrušen, odstraní Provozovatel PageRank.cz z databáze PageRank.cz veškeré údaje o takovém Klientovi. Správce PageRank.cz je však oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči Klientovi (zejména podle předchozího bodu), pokud taková pohledávka vznikla před zrušením účtu Klienta.

11.4.
Veškeré majetkové spory mezi PageRank.cz a Klientem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na internetových stránkách http://www.rozhodcidolozka.cz/.

11.5.
KUPclanek nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi návštěvníky a Portálem. Dále Provozovatel nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele.

11.6.
PageRank.cz je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy. PageRank.cz je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Klient potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije Portál, tzn. přihlásí se ke svému Uživatelskému účtu. Neakceptuje-li Klient změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat Portál od doby platnosti nové verze Obchodních podmínek.

11.7.
Obchodní podmínky, stejně jako uzavřená Smlouva, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, oba ve znění pozdějších předpisů.

11.8.
V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí veřejných obchodních podmínek nebo Smlouvy.

11.9.
Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je i Reklamační řád, který je dostupný na internetové adrese www.pagerank.cz. Tyto

 

Obchodní podmínky (verze 1.0) nabývají platnosti a účinnosti dnem 17. prosince 2013.